Результати незалежного дослідження розчину REGARD

regard

Минулого року на оптичному ринку України з’явився розчин Regard вiд iталiйської компанiї Vita Research. Його заявлено як абсолютно безпечний для здоров’я очей розчин, завдяки наявностi системи OxyChlorite та вiдсутностi в складi консервантiв. Цей факт вже пiдтверджено незалежним дослiдженням, яке було проведено на замовлення BCLA.

Добре вiдомо, що рiзнi дезiнфiкуючi розчини, якi викори­ стовують для догляду.за контактними лiнзами, часто викли­ кають характерну реакцiю епiтелiальних клiтин рогiвки, що можна спостерiгати при фарбуваннi флуоресцеїном натрiю. Вочевидь, викликане розчином фарбування рогiвки зале­ жить вiд матерiалу контактної лiнзи у взаємодії з компонен­ тами самого розчину. Це явище може бути викликане залишками компонентiв розчину, якi накопичились на лiн­ зах, внаслiдок змiни поверхнi лiнз, в резулыатi впливу роз­ чину по догляду за ними.

Основна мета цього дослiдження полягала в тому, щоб порiвняти бiосумiснiсть чотирьох розчинiв по догляду за кон­ тактними лiнзами та контрольного розчину в блiстернiй упа­ ковцi з силiкон-гiдрогелевою м’якою контактною лiнзою, шляхом оцiнки рiвня фарбування рогiвки. Друга мета поля­ гала в тому, щоб порiвняти комфортнiсть застосування цих розчинiв для контактних лiнз пiсля двох годин носiння.

Це було рандомiзоване перехресне дослiдження за подвiйним слiпим методом, в якому оцiнювалися чотири рiзних розчини по догляду за контактними лiнзами: СуСlеаn (Sauflon Pharmaceutical, Великобританiя), MeniCare Soft (Меniсоn Со. Ltd., Японiя), ReNu Original (Bausch+Lomb lncorporated, Великобританiя) та Regard (Vita Research, lталiя), а також контрольний розчин з блiстерної упаковки (консервований стерильний фiзiологiчний розчин). Данi розчини мiстять такi дезiнфiкуючi iнгредiєнти: СуСlеаn — РНМВ i Biopol; MeniCare Soft — РНМВ; ReNu — РАРВ; Regard

— OxyChlorite.

У дослiдженнi взяли участь 30 пацієнтів. Для кожного з чотирьохтестових розчинiв i контрольного розчину учасники здiйснили базовий замiр для оцiнки, а також замiри для подальшої оцiнки, якi проводився через двi години пiсля першого. Було вiдведено одну нiч перед початком нових замiрiв.

Результати дослiдження показали:

Ступiнь вираженостi фарбування рогiвки був значно вище норми пiсля двох годин носiння контактних лiнз, якi знаходились в розчинах CyClean, MeniCare або ReNu (46,4, 32,1 та 50,0% очей вiдповiдно продемонстрували фарбування в порiвняннi з 0% при вихiдному рiвнi P≤0,001).   Вiдсоток   очей   з   фарбуванням   ≥10%   також значно збiльшився в порiвняннi зi стартовим рiвнем пiсля другої години носiння контактних лiнз, якi були у розчи­ нах CyClean, MeniCare або ReNu (32,1, 17,9 та 39,3% очей, якi забарвлювалися в порiвняннi з 0% при базово­му  рiвнi  Р≤0,02).  При  цьому,  пiсля  двох  годин  носiння контрольних лiнз або лiнз, якi знаходились в розчинi

Regard,  не  спостерiгалося  нi  вираженного  забарвлення рогiвки, нi погiршення її cтану в порiвняннi з початком.

Таким чином доведено, що розчин для контактних лiнз Regard на основi безконсервантної системи OxyChlorite не руйнує клiтини рогiвки та не шкодить здоровому стану очей.